Algemene voorwaarden

All in Sales - RS Consultancy

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle te leveren of geleverde werkzaamheden, diensten of goederen van All in Sales, handelsnaam van RS Consultancy, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63914662, hierna te noemen: ‘All in Sales’.

1.2 Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de individuele maten alsmede van alle natuurlijke- en rechtspersonen die direct of indirect aan All in Sales verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege All in Sales zijn betrokken.

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door All in Sales, behoudens jegens een opdrachtgever gedurende een opdracht.

 

2. Overeenkomst van opdracht

2.1 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, en 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd uit naam van All in Sales.

2.2 De opdracht kan mede omvatten, maar niet uitsluitend: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en andersoortige overeenkomsten waarbij All in Sales zich verbindt om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever alsmede de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

2.3 Ieder die een opdracht geeft, zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon, aan All in Sales om werkzaamheden te verrichten kan worden aangemerkt als opdrachtgever.

2.4 Een overeenkomst van opdracht is vormvrij en komt tot stand indien een opdracht of een aan een opdracht gelijkende mededeling, in welke vorm dan ook, is aanvaard door All in Sales.

2.5 De opdrachtgever stemt ermee in dat All in Sales de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door één of meer bij haar werkzame personen of samenwerkingspartners.

2.6 De opdrachtgever stemt ermee in, dat All in Sales de opdracht kan uitbesteden aan partijen waar het mee samenwerkt.

2.7 Indien er gedurende de overeenkomst extra werkzaamheden worden verricht ten behoeve van opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals eerder (mondeling) is overeengekomen, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.

2.8 De overeengekomen termijnen tot nakoming gelden als richttermijnen. Hoewel All in Sales zich te allen tijde zal inspannen te voldoen aan de overeengekomen termijnen, gelden de termijnen niet als fatale termijnen.

2.9 De overeenkomst van opdracht moet worden beschouwd als een inspanningsverplichting. Aan opdrachtgever kan geen vordering tot nakoming ten aanzien van het resultaat van der overeenkomst van opdracht worden toegekend.

2.10 Zowel de opdrachtgever als All in Sales hebben de bevoegdheid om de overeenkomst van opdracht te beëindigen, met inachtneming van zodanige opzegtermijn en op zodanige wijze dat de belangen van de wederpartij daardoor zo min mogelijk worden geschaad.

 

3. Rechten en plichten opdrachtgever

3.1 De overeenkomst van opdracht zal worden uitgevoerd op grond van de door opdrachtgever verstuurde of overhandigde bescheiden. Onder bescheiden dient te worden verstaan: alle door opdrachtgever aan All in Sales ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtgever vervaardigde goederen, waaronder schriftelijke stukken en elektronische documenten.

3.2 Opdrachtgever is gehouden tijdig alle door All in Sales opgevraagde bescheiden die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht in kopie ter beschikking te stellen aan All in Sales. All in Sales is bevoegd de opdracht op te schorten tot er aan deze verplichting is voldaan.

3.3 Opdrachtgever is verplicht alle feiten en omstandigheden te melden of over te dragen indien hij wist of behoorde te weten dat deze noodzakelijk waren voor een juiste uitvoering van de opdracht.

3.4 Opdrachtgever staat in voor de authenticiteit, juistheid en kwaliteit van de door hem verstrekte bescheiden.

3.5 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in dit artikel, zal dit nimmer tot tekortkoming van All in Sales kunnen leiden of kan All in Sales nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de schending.

 

4. Honorarium

4.1 Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd, te vermeerderen met eventuele reiskosten of voorschotten. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van All in Sales kan van het vastgestelde honorarium worden afgeweken.

4.2 Alle (in het honorarium bepaalde) bedragen zijn in het geval opdrachtgever een onderneming is, exclusief BTW. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet uit beroep of bedrijf handelt, zijn de genoemde bedragen inclusief BTW.

4.3 In de bevestiging van (de overeenkomst van) opdracht zal door All in Sales worden aangegeven op welke wijze het aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal worden bepaald, ongeacht of dit afwijkt van andere berichtgeving. All in Sales hanteert bij de vaststelling van het honorarium zowel een vast bedrag voor een bepaalde opdracht, een vast bedrag per behaald resultaat, als het aantal gewerkte uren aan de opdracht vermenigvuldigd met de door All in Sales vastgestelde tarieven (uurtarief).

4.4 Indien een vast tarief wordt gehanteerd en het te verwachten aantal uren aan werkzaamheden met meer dan 33% wordt overschreden, dan kan het vast tarief naar redelijkheid worden vermeerderd met het aantal extra gewerkte uren naar het door All in Sales vastgestelde uurtarief. Opdrachtgever zal hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.

4.5 All in Sales is gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen, indien het totaal te declareren bedrag hoger wordt dan € 2.500,-- of indien All in Sales bij de uitvoering van de opdracht betalingen doet aan derden. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

4.6 All in Sales factureert het honorarium van een vast tarief per opdracht na afronding van de opdracht. Indien de opdracht naar uurtarief of per behaald resultaat wordt gefactureerd, in beginsel per maand. Evenwel kunnen verrichte werkzaamheden te allen tijde tussentijds in rekening worden gebracht.

 

5. Betalingen

5.1 Betaling van declaratie/facturen van All in Sales dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder verrekening of opschorting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 All in Sales behoud zich het recht om voor de start van de opdracht, een bepaald % van het overeengekomen- of het volledige - bedrag vooraf te factureren. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal All in Sales,  zonder enige ingebrekestelling, wettelijke rente in rekening brengen. Er zal hiervoor geen herinnering worden verstuurd en deze factuur zal volgende in een aparte factuur, nadat de initiële verschuldigde betaling is voldaan.

5.3 Alleen betaling door overmaking op de ten name van All in Sales gestelde bankrekening dan wel betaling in contanten, tegen een behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de opdrachtgever, voor de desbetreffende betaling.

5.4 Indien All in Sales invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering, alsmede de daartoe behorende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15 % van het openstaande bedrag, ten laste van de opdrachtgever.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van All in Sales is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

6.2 All in Sales zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs nodig is, tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. All in Sales is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt er mee in dat All in Sales aansprakelijkheid beperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

6.3 All in Sales is niet aansprakelijk voor beschadiging, verminking of verlies van informatie en bescheiden zoals omschreven in artikel 3.1 van opdrachtgever of derde, ook niet tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, All in Sales of derden.

6.4 All in Sales heeft te allen tijde recht indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden.

6.5 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en All in Sales door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en All in Sales zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het handelen van één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder –maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel opdrachtgever als All in Sales zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

6.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijke Wetboek, vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen één jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 

7. Toepasselijk recht

7.1 Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig of niet-afdwingbaar zijn blijven de overige bepalingen van de overeenkomst van kracht. De strekking van de overeenkomst blijft in een dergelijk geval zoveel mogelijk gehandhaafd.

7.2 Op de tussen All in Sales en haar opdrachtgever(s) gesloten overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan nadere gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

7.3 Alle geschillen uit deze overeenkomsten zullen exclusief worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Haarlem, en indien deze niet bevoegd is, de rechter te Amsterdam.

WAAR KUNNEN WIJ ME HELPEN?